Zarrin. Bax
Zarrin. Bax
silence

سلام
خوشحال شدم که به وب من سر زدید نظر فراموش نشه


کلاغ جان تو هم برو شاید جایی دیگر قصه ای زیبا منتظرت باشد...!
+ دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392 ساعت 10:35 به قلم silenceدیدی که سخــــت نیســـــت

تنها بدون مــــــــــن ؟!

دیدی صبح می شود

شب ها بدون مـــــــــن !

این نبض زندگی بــــــــی وقفه می زند…

فرقی نمی کند

با مــــــن …بدون مــــــن…

دیــــــروز گر چه ســـــــخت

امروزم هم گذشت …!

طوری نمی شود

فردا بدون مــــــن !


+ پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1392 ساعت 8:13 به قلم silence


زنده باد احساسی

که با عشق و محبت خشکید

نه با کینه و نفرت...!
+ دوشنبه نوزدهم اسفند 1392 ساعت 19:29 به قلم silence

کسي نگفته است که زندگي کار ساده ايست،

گاهي بسيار سخت و ناخوشايند مي نمايد.

اما با تمام فراز و فرودهايش، زندگي ...

از ما انساني بهتر و نيرومند تر مي سازد.

حتي اگر در لحظه حقيقت آن را در نيابيم.

به ياد آر ...

که در آزردگي، رنج از خود دور داري،

و در دلتنگي، بگذاري اشکهايت جاري شوند،

و در خشم خود را رها سازي،

و در ناکامي بر خود چيره شوي،

تا مي تواني يار خود باش.

مي تواني بهترين دوست خود باشي،

 

اما به هنگام آشفتگي مرا خبر کن!

مي کوشم، بدانم چه وقت بايد در کنارت باشم.

اما گاه ممکن نيست، پس خبرم کن.

 

عشق بالاترين هديه اي است که مي توانيم به يکديگر بدهيم.

و ايثار يکي از بزرگترين لذت هايي است که به ما ارزاني شده.

من اينجايم هر زمان و هميشه،

تا هر آنچه دارم به تو هديه دهم.

+ جمعه دوم اسفند 1392 ساعت 9:14 به قلم silence{ایـنایـے} کـﮧ تـو پـارکـ تـنـهـا یـﮧ گـوشـﮧ مـیـشـیـنـن و هـنــدزفـرے تـو گوشـشـونـﮧ
{ایـنایـے{کـﮧ تـو خـیابـوטּهـمیـشـﮧ سرشـونـو پـآیـیـن مـینــבازن و راه میرטּ

{ایـنایـے{کـﮧ تـو تـاکسے هـمیـشـﮧ خوבشونـو مـیچسبونـטּ بـﮧ בر، کـﮧ کـناریشوטּ مـعذب نباشـﮧ

{ایـنایـے} کـﮧ هـمیـشـﮧ سیگارو تا تـﮧ تـهش میکشنـو از سوزش لبشوטּمیفهمـטּ کـﮧ سیـگار تمـومـ شــבه

{ایـنایـے} کـﮧ בلشـون واسـﮧ هیشکے تنگ نمیشـﮧ{ایـــنــــا ،}ایـنـا رو خیــلے مـواظـبـشـوטּ بــآشـیـــטּ،
ایـنـاواسـﮧ از בستـ בاבטּ {هـیچے}
ندارטּ

+ یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392 ساعت 7:54 به قلم silence

پــَــریــــده ام
یا فرودی زیبا و لذت بخش خواهم داشت یا چتری باز نشده . . .

+ پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1392 ساعت 8:19 به قلم silence

تابلو ؛ نقاش را ثروتمند کرد.

شعر شاعر به چند زبان ترجمه شد.

کارگردان جایزه ها را درو کرد

و هنوز سر همان چهار راه واکس میزند

کودکی که بهترین سوژه بود


+ چهارشنبه نهم بهمن 1392 ساعت 22:22 به قلم silence
 

   اشکی که بی صداست،

                    پشتی که بی پناست،

                         دستی که بسته است،

                                 پایی که خسته است،

                  قلبی که عاشق است،

                         حرفی که بی صداست،

                                    شعری که بی بهاست،

                                                         دارایی من است،

                                                                        ارزانی شماست....+ جمعه چهارم بهمن 1392 ساعت 18:35 به قلم silence

                                                                        


امشب بیا قدم بزنیم


توبا یارت


من به یادت

+ پنجشنبه بیست و ششم دی 1392 ساعت 17:54 به قلم silence


کسی که یه بار رفته

اگه هم برگرده

یادت باشه که دیگه راه رفتنو یاد گرفته
...
+ سه شنبه هفدهم دی 1392 ساعت 18:35 به قلم silence